Zelení a Piráti JihlavaJIHLAVA PATŘÍ OBČANŮM!


PROGRAM PIRÁTŮ PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY V JIHLAVĚ 2014

KE STAŽENÍ V PDF.

VÝCHOZÍ DOKUMENTY PROGRAMU


V těchto níže uvedených materiálech najdete obecné výchozí názory Pirátské strany, dle kterých byl sestaven a poměrně zkrácen „Program Pirátů pro komunální volby v Jihlavě 2014“. Pro rozšíření si informací k dalším názorům Pirátů zde neuvedených, nebo výchozích, si prosím přečtěte odkazované materiály, nebo napište svůj konkrétní dotaz na

michaela.vodova@pirati.cz

Obecný program Pirátů pro komunální volby v roce 2014


Dlouhodobý program Pirátů vč. Ohniska, Pirátského dvanáctera a Demokratického minima


DEMOKRATICKÉ MINIMUM


Budeme hlasovat a rozhodovat v souladu s programem, ke kterému jsme se přihlásili, a postupovat přitom podle předepsaných pravidel. Využijeme dostupné možnosti, abychom pro svá rozhodnutí získali potřebné informace. Podpoříme jen návrh, se kterým jsme se seznámili a který jsme schopni obhájit.


Při schvalování závazných pravidel navíc budeme hlasovat a rozhodovat v souladu s tím, co považujeme za přínosné pro celou společnost, pro kterou mají pravidla platit. Nepodpoříme návrh, pokud všichni, kterých se týká, nedostali dostatek času se s ním seznámit nebo neměli možnost uplatnit svoje připomínky v rozpravě. Nepodpoříme návrh, jestliže důvodová zpráva nebyla uvedena, nebo nepokryla všechny podstatné dopady návrhu anebo se odvolávala na neprokazatelné nebo nepravdivé skutečnosti. Nepodpoříme nesouvisející pozměňovací návrh (přílepek) či ustanovení, která jsou zjevně mimo vymezenou působnost projednávaného návrhu a je možné je projednat odděleně. V případě, že chceme podpořit pravidlo, které nesplňuje tyto požadavky, musíme zajistit jejich splnění, jinak nelze návrh podpořit.


Prosadíme výše uvedené demokratické minimum do jednacího řádu zastupitelstva města Jihlava.


ZAPOJÍME OBČANY DO ROZHODOVÁNÍ


Budeme iniciovat vznik a zavedení informačního systému podnětů pro Jihlavu, který bude vyvinut jako svobodný software. Chceme tím propojit občany se zastupiteli a úředníky Jihlavy. V rámci tohoto systému budou občané moci klást otázky, řešit problémy, které je trápí, komunikovat se zastupiteli, navrhovat místní referenda, sbírat podpisy (viz elektronický podpis), apod. Prostřednictvím informačního systému budou všichni zájemci automaticky informováni o plánovaných jednáních a jejich programu. Veškeré materiály související s jednotlivými body jednání (zejména důvodové zprávy a případové studie) musí být zpřístupněny veřejnosti v informačním systému nejméně týden před zahájením jednání - nestane-li se tak, není možné daný bod projednat (v odůvodněných případech je možné materiály anonymizovat, aby jejich zveřejnění nenarušovalo právo na soukromí). Z každého jednání bude pořízen nesestříhaný audiovizuální záznam a také jeho přepis - oboje bude povinně zveřejněno v systému (v odůvodněných případech bude možné části záznamu anonymizovat, ale i tak bude muset existovat nepozměněná verze). V rámci informačního systému bude také občanům umožněno vyjadřovat se k jednotlivým projednávaným věcem.


Zavedeme bezplatný elektronický podpis pro všechny obyvatele, aby se mohli snadno zapojit do rozhodování.


Budeme vyhovovat návrhům na vyhlášení referenda i v případě polovičního počtu podpisů v petici, než jaký zákon požaduje. V hlasováních o zásadních otázkách budeme podporovat vyhlášení referenda zastupitelstvem, kde bude odpůrci zpracován kvalitní oponentní posudek.


Budeme požadovat, aby občané a spolky měli svoje zastoupení v odborných komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva a rady, a rovněž v dozorčích radách městských společností.


Chceme, aby občané byli dobře informováni také prostřednictvím Novin jihlavské radnice, kde mohou být informace názorově pluralitní, poskytovány předem a v plném znění tak, aby se občané mohli k plánovanému kroku radnice vyjádřit a zapojit se do rozhodování.


Mimo informační systém, který bude plně dostupný online, je vhodné najít alternativní možnosti, jak informovat a zapojovat občany. Budeme například iniciovat zřízení informačního střediska, které bude mít stejné funkce, jako informační systém online. Dohlídneme na poskytování informací prostřednictvím sociálních sítí.


Chceme, aby nejen občané měli možnost komunikovat s radnicí, ale i radnice našla odpovídající a fungující kanál pro komunikaci s občany.


DOHLÍDNEME NA DODRŽOVÁNÍ PRÁV OBČANŮ OBCE


Automaticky zpřístupníme veškerá data, která mohou lidé získat podle zákona o svobodném přístupu k informacím, aniž by o ně museli žádat (uplatníme výjimky z důvodu ochrany soukromí, důvěrnosti majetkových poměrů apod.). Zveřejníme tedy vše, co je ze zákona možné zveřejnit, přehledně a bez překážek.


V rámci informačního systému zřídíme registr lobbistických kontaktů, v němž bude každý zastupitel zveřejňovat veškerou komunikaci, která je vzhledem k okolnostem způsobilá vyvolat dojem, že je jejím cílem využít vliv zastupitele nebo ovlivnit jeho rozhodnutí ve prospěch zvláštního zájmu ve věcech veřejné politiky, a také organizování, návod nebo pomoc k takové komunikaci.


CHCEME OTEVŘENOU RADNICI


Chceme transparentní účty a transparentní účetnictví Jihlavy. Systém transparence musí umožnit snadnou orientaci a propojení plateb s účetními výkazy.


Zavedeme transparentní účty a transparentní účetnictví ve všech Jihlavou zřizovaných organizacích, příspěvkových organizacích a obchodních organizacích, které Jihlava ovládá, a stejně tak i v Jihlavě samotné. Všechny tyto subjekty také budou muset mít “rozklikávací” rozpočty přístupné na internetu.


Spolky a iniciativy vytvářejí hodnoty, které nejsou v tržním prostředí plně ocenitelné penězi. Obce mají řadu prostorů, které nejsou celý den využity a měly by být k dispozici aktivním občanům a spolkům. Podporujeme představu „inkubátoru“ pro nové spolky. Vznikajícím občansky prospěšným spolkům a iniciativám nabídneme bezplatně dostatečně vybavené prostory, kde se lidé mohou scházet.


Část rozpočtu bude dána k dispozici obyvatelům v rámci participativního rozpočtování. Z rozpočtu města Jihlava bude vyčleněna část, o jejímž využití budou moci rozhodnout sami občané. Projekt bude probíhat kontinuálně po celý rok. Každý občan města bude mít možnost zapojit se nejprve do veřejných diskuzí, které budou mít za cíl identifikovat klíčové oblasti, které občané Jihlavy upřednostní. V následné sérii moderovaných setkání budou sami občané moci navrhnout a prezentovat projekty k uskutečnění, které budou následně vystaveny na webu města, nástěnce a dalších místech. V rámci posledního kroku budou o projektech občané hlasovat, a ty, které zvítězí, budou následně uskutečněny. Tento systém je hojně rozšířen po celém světě a v poslední době nabývá na popularitě i v Evropě (především v Německu, Velké Británii, Francii).


Spustíme programy aktivně podporující „urbanismus zdola“, jako jsou komunitní zahrady, lesní školky či co-housing.


VEŘEJNÉ SLUŽBY SLOUŽÍ OBČANŮM MĚSTA


Veřejné služby nejsou pro zisk několika mála vyvolených, ale mají sloužit občanům. Poskytování kvalitních veřejných služeb je hlavním cílem územní samosprávy. Šetření, které má za důsledek zavírání místních škol, pošt, knihoven či zanedbání silnic a jiné infrastruktury chápeme jako důsledek špatného hospodaření. Námi navrhované otevřené hospodaření přinese úspory, které umožní dlouhodobě dotovat i neziskové, přitom prospěšné služby a jejich rozvoj.


Nesouhlasíme s nadměrným použitím bezpečnostních kamer, čipových karet a podobných nástrojů, zneužitelných pro sledování. Normální člověk má jen velmi málo možností, jak používat veřejné služby bez sledování. Místa, kde se vyskytují kamery, musí být označena. Kamery mají opodstatnění jen na některých místech (bankomaty, zlatnictví, nebezpečná místa). Jinde občany obtěžují, aniž by přispívaly k objasňování zločinů. Sledovací systémy podrobíme kontrole veřejnosti.


INVESTUJEME DO VZDĚLÁNÍ A KULTURY


Piráti chápou vzdělávání jako nástroj pro osobní rozvoj, nejen pro získání práce.

Postupně vytvoříme kapacitu předškolních zařízení, která bude odpovídat aktuální poptávce. Zasadíme se především o podporu alternativních možností předškolní výchovy.

 

Chceme podporovat tradici školy jako centra kultury, neformálního setkávání a celoživotního vzdělávání. Chceme zabránit hrozícímu rušení malých základních škol, což by vedlo jak k další zátěži pro rodiče a děti, tak pravděpodobně i ke snížení dostupnosti kultury a vzdělávání v obci pro všechny její obyvatele. Piráti chtějí ulehčit problematickou situaci s dopravou dětí do škol a školek, neboli omezit vznikající rizika, jako jsou chybějící přechody, nenavazující doprava žáků do škol, apod.

 

Co školu trápí, ví nejlépe škola sama. Chceme posílit zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování škol, a to formou samosprávných orgánů. Podmínkou pro správná rozhodování jsou kvalitní informace. Škola musí pružně reagovat na podněty a informovat všechny zúčastněné. Proto je nutné dodržovat pravidla otevřeného hospodaření a jednání (Transparentní organizace). Výměnu informací mezi školou, žáky a rodiči zajistí elektronický systém postavený na svobodném softwaru, aby náklady na komunikaci byly co nejlevnější a komunikace přehledná a efektivní.

 

Podpoříme systém inkluzivního vzdělávání na úrovni základních škol. Chceme školy motivovat účelovými dotacemi k programům pro práci se sociálně znevýhodněnými dětmi, ale i dětmi s mimořádným nadáním. Za tímto účelem podpoříme spolupráci s neziskovou sférou, včetně organizací působících v sociálně vyloučených oblastech, kde vzdělání představuje nejsilnější nástroj v potírání chudoby.

 

Odstraníme byrokratické překážky ze strany města směrem k oživení veřejného prostoru profesionálním i amatérským "pouličním" uměním.

 

Chceme významně podporovat veřejné knihovny, galerie a muzea nadmístního významu. Upřednostňujeme materiální podporu před finanční.

 

V oblasti kultury a sportu upřednostňujeme podporu amatérských organizací před komerčními. O možnostech veřejné podpory by měli být lidé přehledně informováni, aby k ní měli rovný přístup.

 

ZAJISTÍME KVALITNÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

Stejně jako pro kvalitní zdravotní péči nestačí vždy jen pobyt v nemocnici, pro kvalitní sociální péči o seniory nestačí domov důchodců. Při poskytování péče podporujeme osobní přístup. Současný přístup zdravotnických a sociálních zařízení ke klientům je v některých případech neosobní. V řadě případů stav klienta umožňuje, aby nebyl zavřený v nemocnici nebo v domově důchodců, ale není k dispozici podpora pro takovou péči. Proto jsme pro to, aby se při plánování zdravotní a sociální péče obce brala v úvahu vedle klasických porodnic také centra aktivního porodu, vedle domovů důchodců pomocné pečovatelské služby a vedle nemocniční péče i domácí ošetřování, kdykoliv mají lidé o takové služby zájem.

 

Klíčové jsou zejména kvalitní a všeobecně dostupné veřejné služby. Kvalitní veřejné služby vytvářejí dobré prostředí pro založení rodiny a výchovu dětí pro všechny bez rozdílu (dostupnosti vzdělání, podpora jeslí a školek, volnočasové aktivity atp.). Všeobecná a rovná dostupnost veřejných služeb pro rodinu a vzdělání brání propadu sociálně slabých do vyloučení ze společnosti a přenosu vyloučení na další generace. Dostupnost veřejných služeb ale podpoří i zakládání rodin lidmi, kteří nejsou ohroženi sociálním vyloučením. Podpora zakládání rodin rovněž povede k posílení demografické struktury celé společnosti.

 

Zasadíme se o usnadnění přístupu k bydlení znevýhodněným skupinám, jako jsou senioři, mladé rodiny nebo sociálně slabé vrstvy obyvatel. V Jihlavě je množství prázdných, a to i obecních bytů, velká skupina lidí přesto nemá jistotu důstojného bydlení. Věříme, že tento paradox dokážeme vyřešit. Upřednostňujeme rekonstrukci bytového fondu před masivní výstavbou, podpoříme vytvoření sítě sociálního bydlení.

 

Vytvoříme program, který bude definovat sociální bydlení, jehož je momentálně ve městě nedostatek. Případné nové byty sloužící k sociálnímu bydlení nebudeme soustřeďovat do jedné lokality, ale naopak promísíme tento typ bydlení s běžnou komerční výstavbou, klasickými nájemními byty a byty v osobním vlastnictví, aby nevznikaly sociálně jednolité oblasti.

 

Budeme bojovat proti komerčním ubytovnám, které udržují a prohlubují chudobu sociálně vyloučených. Ve spolupráci s neziskovým sektorem a sociálními institucemi vytvoříme minimálně jednu menší městskou azylovou ubytovnu.

 

Podpoříme sociální služby navázané na sociální bydlení. Budeme spolupracovat se sociálními pracovníky a neziskovou sférou při vytipování vhodných klientů pro sociální bydlení. Stávající praxi, kdy se o dané byty losuje, vnímáme jako nedůstojnou.

 

Budeme podporovat občany, kteří pečují o své blízké. Budeme podporovat a iniciovat vznik sociálních služeb, které se odborně zabývají rodinami s dětmi se zdravotním postižením, ať už v rámci poskytování péče, podpory a poradenství, a to jak formou ambulantní, tak i terénní. Tuto podporu dáme i dalším sociálním službám potřebných v Jihlavě a blízkém okolí. V rámci komunitního plánování budeme tyto potřeby zjišťovat a společně s občany a poskytovateli služeb plánovat.

 

CHRÁNÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

Životní prostředí je pro nás pocit, s jakým se ve městě žije. Chceme město, kde se dýchá čistý vzduch, do práce se dá chodit i pěšky, město, ze kterého se za odpočinkem neutíká na venkov.

 

Odstraňujeme ekologické zátěže a znečištění.

 

Recyklace se musí vyplatit přímo těm, kteří mají snahu recyklovat. Smyslem nakládání s odpady není jejich likvidace, ale naopak maximální zhodnocení. Doposud z odpadů takto využíváme pouze zlomek z možného energetického a jiného potenciálu. Chceme snížit poplatky za zpracování odpadů a vytvořit lepší motivaci pro ekologické hospodaření s odpady.

 

Budeme podporovat iniciativy zabývající se edukací a osvětou v oblasti třídění odpadu.

Otevřeme všechna jednání o projektech, které mají za cíl odstranit ekologickou zátěž. Velký důraz budeme klást na odbornost a celkový záměr projektu s využitím nejlepší dostupné technologie pro odstranění ekologické zátěže. Přitom je třeba dbát na odstranění přebujelé byrokracie, která často ochranu životního prostředí komplikuje, a informovat občany srozumitelně. Budeme přitom pozorně sledovat a zohledňovat doporučení Akademie věd České republiky, veřejných vysokých škol a dalších veřejných institucí, které se odborně vyjadřují k ekologickým problémům.

 

Vyhlásíme boj světelnému smogu. Přemíra osvětlení škodí lidem, zvířatům, ptákům a zbytečně spotřebovává energii. Řešením je částečné vypnutí nebo ztlumení stávajících světel a důsledné osazování nového osvětlení s šetrnými parametry svícení.

 

ZLEPŠÍME DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

 

Piráti podporují svobodnou volbu způsobu přepravy. Proto je potřeba, aby se s cyklisty a chodci počítalo už při plánování dopravní sítě a staveb.

 

Piráti prosazují propojování jednotlivých složek veřejné dopravy, tedy propojení dopravy autobusové, vlakové a obecní hromadné. Musí probíhat na principu otevřených standardů a nemá končit na hranici obce.

 

MHD je veřejná služba a jako taková má sloužit občanům. Podpoříme stagnaci či snižování jízdného. Po vzoru západoevropských měst, stejně jako i některých měst v ČR připravíme koncepci udržitelné mobility s důrazem na ekologickou hromadnou dopravu, cyklodopravu a pěší dopravu.
© Piráti, 2014. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.